Reklamačné podmienky

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  2. Tovar možno reklamovať u zasielateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese Ľubomír Braniša – Pabap, 922 04 Dolný Lopašov 308. Informáciu o reklamácii môžete zaslať aj elektronickou poštou na adresu info@okrajetravnika.sk. Následne s Vami bude dohovorený ďalší postup reklamácie. Prosíme aj o zaslanie fotografií poškodeného tovaru na uvedený e-mail.
  3. Reklamovaný tovar spolu so sprievodným listom a kópiu dokladu o zaplatení zasielajte na adresu expedičného skladu: Pabap, 922 04 Dolný Lopašov 308.
  4. Výmena alebo vrátenie peňazí je možné len v prípade vrátenia v pôvodnom stave, v neporušenom obale, so všetkým príslušenstvom a dokladmi.
  5. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný iba ako obyčajný balík s vyčíslením príslušnej hodnoty zásielky v EUR (zodpovedajúce poistenie). Na tovar zaslaný na dobierku nebude braný ohľad.
  6. Reklamovaný tovar posielajte v obale, ktorý dostatočne zaručí bezpečnosť a ochranu proti poškodeniu zasielaného tovaru počas prepravy. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom.
  7. Pri zistení poškodenia zásielky je nutné spísať zápis o škode s vodičom a zfotodokumentovať poškodenia tovaru.
  8. O výsledku reklamácie bude kupujúci taktiež informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, reklamačný protokol.

             V D. Lopašove 12. júla 2021